Příloha 1 pro směrnici č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí - část 1

Srpen 26th, 2009

PŘÍLOHA Č I/1

Základní definice a přehled oblastí podpory v rámci Programu

Pro potřeby Programu se rozumí:
- pověřeným subjektem subjekt pověřený administrací žádostí o podporu v Programu;
- obytným domem ve smyslu vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, rodinný dům jako stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení nebo bytový dům jako stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení;
- rodinným domem (RD) objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví; rodinným domem se nerozumí jiné objekty, např. určené k individuální rekreaci nebo průmyslové objekty, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště;
- bytovým domem (BD) stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena a která není rodinným domem;
- podlahovou plochou celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřní stranou vnějších stěn, bez neobývaných sklepů a oddělených nevytápěných prostor (zák. č. 406/2006 Sb., § 2, písm. p,);
- měrnou potřebou tepla na vytápění čistá výpočtová potřeba tepla na prostorové vytápění bez vlivu účinnosti otopné soustavy a zdroje tepla;
- zdrojem na biomasu výhradně hlavní lokální zdroj napojený na otopnou soustavu objektu, který využívá energii pouze biomasy a zajišťuje dodávku tepla pro vytápění obytného domu a případně i přípravu teplé vody;
- tepelným čerpadlem takový zdroj energie, který odnímá nízkopotenciální teplo z vnějšího prostředí a předává ho k dalšímu využití teplonosné látce v lokálních systémech napojených na otopnou soustavu obytného domu zajišťujících dodávku tepla pro vytápění obytného domu a případně i přípravu teplé vody;
- solárně-termickým kolektorem systém určený pro celoroční přípravu teplé vody nebo pro kombinaci celoroční přípravy teplé vody a přitápění;
- nepanelovou technologií takové materiálové a dispoziční provedení stavby, které nespadá do výčtu typizovaných stavebních soustav uvedených v příloze NV č. 299/2001 Sb. Jedná se o stavby s individuálním objemově dispozičním řešením provedené ve zděné technologii s využitím cihel, tvárnic, blokopanelů, případně i s využitím montovaných konstrukcí na bázi vrstvených silikátových nebo dřevěných dílců a prvků.
Příloha k č.j.: 3299/M/09

3

Oblasti podpory:

A. Úspory energie na vytápění
A.1 Celkové zateplení
A.2 Dílčí zateplení
B. Výstavba v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
C.1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
C.3 Instalace solárně-termických kolektorů
D. Dotační bonus na vybrané kombinace opatření
Příloha k č.j.: 3299/M/09

4

PŘÍLOHA Č. I/2

Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech
A. Úspory energie na vytápění
A.1 Celkové zateplení
V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních konstrukcí, výměna nebo úprava otvorových výplní apod.) vedoucí k dosažení energeticky úsporného standardu budovy. Podmínkou poskytnutí podpory je dosažení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění (tedy bez vlivu účinnosti otopné soustavy) u rodinných domů nejvýše 70 kWh/m2 podlahové plochy, u bytových domů pak nejvýše 55 kWh/m2 podlahové plochy. Zároveň je požadováno snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci zateplení alespoň o 40 % oproti stavu před jeho realizací.

Vyšší podpora je poskytována v případě dosažení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění u rodinných domů nejvýše 40 kWh/m2 podlahové plochy a u bytových domů nejvýše 30 kWh/m2 podlahové plochy. Tyto hodnoty budou u většiny objektů dosažitelné pouze s použitím systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
U bytových domů je požadováno provedení stavebně-technického posouzení budovy před podáním žádosti o podporu v této oblasti podpory. Dále viz Příloha I/3.
Podpora je přidělována formou dotace jako fixní částka na m2 podlahové plochy zateplené budovy, nebo její části. Podpora bude poskytnuta na nejvýše 350 m2 podlahové plochy u rodinných domů a na nejvýše 120 m2 na jednu bytovou jednotku u bytových domů.
V případě, že na stejný objekt již byla poskytnuta podpora na provedení dílčího zateplení (podoblast podpory A.2), bude přidělená dotace odpovídat rozdílu mezi plnou dotací na provedení zateplení v podoblasti A.1 a již poskytnutou dotací na provedení dílčího zateplení.
V tomto případě se požadavek na snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % počítá oproti stavu před realizací dílčího zateplení.
V této oblasti podpory mohou žádat o dotaci vlastníci rodinných a bytových domů.
A. 2 Dílčí zateplení
V této oblasti jsou podporována opatření vedoucí k úsporám energie na vytápění. Podmínkou poskytnutí podpory je dosažení alespoň 20% snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci těchto opatření oproti stavu před jejich realizací. Vyšší podpora je poskytována v případě dosažení alespoň 30% snížení vypočtené hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění.
Každé z opatření (zateplení vybraných částí obálky budovy – vnějších stěn, střechy, podlahy nebo jejich částí, výměna nebo úprava vybraných otvorových výplní, instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla), která přispívají k dosažení požadavku na snížení hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění musí splňovat:
a) doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla danou částí obálky budovy UN podle ČSN 73 0540-2 (znění duben 2007) pro zateplení částí obálky budovy a výměnu otvorových výplní, přičemž pro hlavní stavební prvky jsou tyto hodnoty následující:
– zateplení vnějších stěn UN<=0,25 W/(m2·K),
Příloha k č.j.: 3299/M/09

5

– zateplení střechy nebo nejvyššího stropu UN<=0,16 W/(m2·K),
– zateplení podlahy přiléhající k zemině UN<=0,30 W/(m2·K),
– zateplení stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad nevytápěným prostorem nebo stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem: UN<=0,40 W/(m2·K),
– výměna nebo úprava oken: UW<=1,2 W/(m2·K),
– dveří mezi vytápěným a nevytápěným prostorem UD<=1,2 W/(m2·K),
– dveří mezi vytápěným a částečně vytápěným prostorem s dosažením UD<=2,3 W/(m2·K).
b) minimální účinnost rekuperace odpadního tepla alespoň 75 % a dodržení podmínky, že v objektu jsou instalována těsná okna s celoobvodovým kováním a těsné vnější dveře (spárová průvzdušnost okenních a dveřních spár bude nejvýše iLV = 0,1 .10-4 m3/(s.m.Pa0,67) pro instalaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
U bytových domů je požadováno provedení stavebně-technického posouzení budovy před podáním žádosti o podporu v této oblasti podpory. Dále viz Příloha č. I/3.
Podpora je přidělována formou dotace jako fixní částka na m2 podlahové plochy rodinného nebo bytového domu. Dotace bude poskytnuta na nejvýše 350 m2 podlahové plochy u rodinných domů a na nejvýše 120 m2 na jednu bytovou jednotku u bytových domů.
U budov, kde bude zrealizováno dílčí zateplení může být později zateplení dokončeno a vlastník může požádat o dotaci z podoblasti podpory A.1. O dotaci z podoblasti podpory A.2 vlastník domu může požádat na jeden objekt pouze jednou za dobu trvání programu.
V této oblasti podpory mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů postavených nepanelovou technologií.
Postup při současném zateplení a provedení přístavby nebo nástavby budovy
Pokud vlastník rodinného a bytového domu budovu vedle jejího zateplení zároveň rozšířuje o přístavbu nebo nástavbu, vztahují se měrné roční potřeby tepla na vytápění a výše dotace k
podlahové ploše následujícím způsobem:
− hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění před realizací opatření se počítá na podlahovou plochu budovy původního tvaru
− hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění po realizaci opatření se počítá na podlahovou plochu budovy včetně přístavby nebo nástavby
− výše dotace se určí na podlahovou plochu budovy včetně přístavby nebo nástavby, nejvýše však na 1,5násobek podlahové plochy budovy původního tvaru
Pokud vlastník domu realizuje samostatnou přístavbu, může při dosažení pasivního standardu žádat o dotaci z oblasti podpory B. Pokud v tomto případě zároveň žádá dotaci na zateplení
původní budovy, podlahová plocha přístavby, ani její potřeba tepla na vytápění se nezapočítává do výpočtů pro podporu z oblasti A.
B. Výstavba v pasivním energetickém standardu
V této oblasti je podporována výstavba nových a změna stavby stávajících obytných domů splňující pasivní energetický standard. Podmínkou je dosažení vypočtené hodnoty měrné
roční potřeby tepla na vytápění do 20 kWh/m2 podlahové plochy u rodinných a 15 kWh/m2 podlahové plochy bytových domů. Další podmínky pro dosažení požadovaného pasivního energetického standardu u rodinných a bytových domů jsou uvedeny v příloze č. I/12.
Příloha k č.j.: 3299/M/09

6

Podpora je poskytována formou dotace jako fixní částka na jeden rodinný dům nebo na jednu bytovou jednotku v bytovém domě. Příjemcem podpory je v případě nové stavby první vlastník pasivního rodinného domu, nebo bytu v pasivním bytovém domě, v případě změny stavby pak vlastník.

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

C. 1 Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná
tepelná čerpadla
V této oblasti se podporuje náhrada zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění za účinné nízkoemisní zdroje na biomasu (C.1.1) a za tepelná čerpadla (C.1.2) se
stanoveným topným faktorem.

C.1.1 Zdroje na biomasu
Podporovány jsou pouze nové účinné zdroje na biomasu s nízkými emisemi lokálních polutantů do ovzduší.
Požadavky na účinnost zdroje a jeho emisní parametry shrnuje následující tabulka.
Mezní hodnoty emisních koncentrací **
Dodávka paliva CO TOC TZL
Jmenovitý
tepelný příkon *
[kW]
Minimální
účinnost
[%] **
[v mg.m-3 při 10% O2;
v závorce v mg/kWh výhřevnosti paliva] ***
≤ 50 82
2200
(4 210)
80
(160)
70
Ruční a (140)
samočinná
> 50 ≤ 300 85
1250
(2 400)
70
(140)
70
(140)
* Jmenovitý tepelný příkon zdroje se vypočítá jako podíl běžně udávané hodnoty jmenovitého tepelného výkonu
zdroje a jeho účinnosti.
** Při jmenovitém tepelném výkonu a u zdrojů se samočinnou dodávkou paliva i při tepelném výkonu
částečném (odpovídajícím 0,3násobku jmenovitého tepelného výkonu).
*** Při referenční jednotné výhřevnosti paliv 4,3 kWh/kg (15,5 MJ/kg).
Instalace zdrojů s vyšším jmenovitým tepelným příkonem než 300 kW se musí řídit metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí k definici nízkoemisního spalovacího
zdroje (č. 2/2009).

Splnění mezních hodnot emisních koncentrací a minimální účinnosti se u zdrojů na biomasu ověřuje přímou metodou v souladu s platnými normami vztahujícími se k příslušnému zdroji (ČSN EN303-5, ČSN EN 13-229, nebo ČSN EN 13-240).
Všechny zdroje musí být instalovány v souladu s průvodní technickou dokumentací. Příjemce podpory se zaváže čestným prohlášením, že bude ve zdroji používat pouze ta paliva, pro která
výrobce garantuje požadovanou hodnotu účinnosti a požadované mezní hodnoty emisních koncentrací.*
* Ministerstvo životního prostředí si je vědomo chybějící certifikace alternativních (rostlinných) pelet a stanovení referenčního paliva tohoto typu pro měření emisních charakteristik zdrojů. Ministerstvo bude iniciovat procesy vedoucí k nápravě situace tak, aby v pozdějších fázích programu bylo možno stanovit emisní charakteristiky zdrojů i pro tento typ paliva.
Příloha k č.j.: 3299/M/09

7
Instalace zdrojů na biomasu s ručním přidáváním paliva, u nichž je instalována akumulační nádrž o minimálním objemu 50 litrů na jeden kilowatt jmenovitého tepelného příkonu, a
zdroje na biomasu se samočinným přidáváním paliva je dotačně zvýhodněna oproti zdrojům na biomasu s ručním přidáváním paliva s akumulační nádrží s menším objemem, nebo bez ní.
Instalace zdrojů na biomasu s ručním přidáváním paliva s akumulační nádrží menší než 50 litrů na jeden kilowatt jmenovitého tepelného příkonu zdroje, nebo bez ní, je možná pouze
náhradou za zdroj na tuhá nebo kapalná fosilní paliva.

C.1.2 Tepelná čerpadla
Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž topné faktory stanovené podle EN 14511 dosáhnou při dané teplotní charakteristice a v závislosti na typu technologie těchto minimálních hodnot:
− technologie země-voda: 4,1 při teplotní charakteristice S0/W35
− technologie vzduch-voda: 3,0 při teplotní charakteristice A2/W35
− technologie voda-voda: 4,7 při teplotní charakteristice W10/W35.
Jiné technologie tepelných čerpadel nejsou podporovány. Otopná soustava objektu vytápěného tepelným čerpadlem musí být vybavena regulací provozu zohledňující vnější a vnitřní teplotu.
Tepelná čerpadla technologie vzduch-voda jsou podporována nižší částkou oproti technologiím země-voda a voda-voda vzhledem k nižším investičním nákladům a zároveň horšímu topnému faktoru.
Společná ustanovení pro podoblast C.1.
Žadatel musí doložit čestným prohlášením, že nový zdroj nahrazuje původní zdroj spalující tuhá nebo kapalná fosilní paliva nebo původní elektrické vytápění (akumulační nebo přímotopné), a ve kterém se zaváže provozovat a udržovat zdroj podpořený z Programu po dobu 15 let nebo jej vyměnit za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.
Podpora je přidělována formou dotace jako fixní částka na pořízení nového zdroje, jeho příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy. O podporu v této oblasti mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů.
C.2 Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do nových obytných domů
V této oblasti se podporuje instalace účinných nízkoemisních zdrojů na biomasu (C.2.1) a tepelných čerpadel (C.2.2) se stanoveným minimálním topným faktorem do nových obytných
domů.
Požadavky na technickou kvalitu nových zdrojů jsou totožné s těmi pro podoblast podpory
C.1. V podoblasti podpory C.2 se nepodporuje instalace zdrojů na biomasu s ručním přidáváním paliva s akumulační nádrží menší než 50 litrů na jeden kilowatt jmenovitého
tepelného příkonu kotle, nebo bez ní.
Příloha k č.j.: 3299/M/09

8
V případě pořízení zdroje na biomasu se příjemce podpory zavazuje, že bude ve zdroji používat pouze ta paliva, pro která výrobce garantuje požadovanou hodnotu účinnosti a požadované mezní hodnoty emisních koncentrací.
U obou typů podporovaných zdrojů se žadatel čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat nový zdroj podpořený z tohoto programu po dobu 15 let nebo jej vyměnit za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.
U instalace zdrojů na biomasu a tepelných čerpadel do novostavby je požadováno, aby vypočtená měrná roční potřeba tepla na vytápění budovy nepřesáhla hodnotu 55 kWh/m2 podlahové plochy. Tento požadavek neplatí pro budovy dokončené před 1.1.2011.
Podpora je přidělována formou dotace jako fixní částka na pořízení nového zdroje, jeho příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy. O podporu v této oblasti mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů.

C. 3 Instalace solárně-termických kolektorů
V této oblasti je podporována instalace solárně-termických kolektorů na rodinné a bytové domy, a to jak pouze pro přípravu teplé vody, tak také na přitápění. Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení vypočteného ročního solárního zisku alespoň 350 kWh/m2 plochy absorpční plochy kolektoru a celkem 1500 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 1000 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě. U instalace, která slouží zároveň k přitápění se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3krát.
Podpora je přidělována formou dotace jako fixní částka na pořízení solárně termických kolektorů, jejich příslušenství a na jejich zapojení do systému přípravy teplé vody, případně do otopné soustavy.
Žadatel se čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat zařízení podpořené z tohoto programu po dobu 15 let nebo jej vyměnit za zařízení se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry. O podporu v této oblasti mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů.
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření
Následující kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací):
− A.1/A.2 (celkové, nebo dílčí zateplení) + C.1 (zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo),
− A.1/A.2 (celkové, nebo dílčí zateplení) + C.3 (solárně-termické kolektory),
− B (pasivní stavba) + C.3 (solárně-termické kolektory),
− C.2 (zdroj na biomasu, nebo tepelné čerpadlo do novostavby) + C.3. (solárně-termické kolektory, pouze systém na přitápění).
Příloha k č.j.: 3299/M/09
9
PŘÍLOHA Č. I/3
Zásady a podmínky poskytování finančních prostředků z Fondu
1. Základní pravidla
1. Podpora se poskytuje na základě Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu podepsaného ministrem (dále jen Rozhodnutí), na základě kterého uzavře Fond s žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory (dále jen Smlouva).
2. Podpora se vztahuje pouze na realizaci opatření ukončených po 1. dubnu 2009 včetně.
Není možné žádat o podporu na rozšíření nebo rekonstrukci zařízení, které již bylo podpořeno z Fondu před vyhlášením Programu.
3. Způsob předkládání žádostí a průběh jejich administrace jsou stanoveny v Příloze č. I/4.
4. V oblastech podpory A a C jsou podporovány pouze systémy a výrobky, které splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a prováděcího nařízení vlády č. 190/2002 Sb., pokud je možno požadavky na systémy a výrobky podle těchto předpisů stanovit, směrnice 89/106/EHS a jsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií (dále jen SVT) v Příloze č. I/9.
5. Žadatel se čestným prohlášením zaváže provozovat a udržovat zařízení podpořené z tohoto programu po dobu 15 let nebo jej vyměnit za zařízení se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry, resp. se zaváže, že objekt, který je předmětem podpořených opatření v oblastech A nebo B, bude užíván k bydlení po dobu 15 let.
6. Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci budov určených k bydlení a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti (a to i vlastníci uvedení v § 9 tohoto zákona).
7. Realizace podpořeného opatření v oblastech podpory A a C může být provedena pouze osobou uvedenou v Seznamu odborných dodavatelů. Seznam odborných dodavatelů v Příloze č. I/8 (dále jen SOD) obsahuje přehled osob splňujících požadavky na výrobcem nebo dodavatelem požadovanou odbornost a mající doklad o živnostenském oprávnění podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a proškolení k provádění vybraných odborných činností.
8. Fond si vyhrazuje právo fyzické kontroly podporovaného opatření a splnění podmínek uvedených v žádosti o poskytnutí podpory. K tomu má právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění v období administrace žádosti, zejména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, jakož i výše a formy podpory.
9. Pokud v případě bytových domů stavebnětechnické posouzení doporučí provedení sanace statiky a opravu vnějšího pláště budovy, vlastník domu je povinen provést veškerá doporučená opatření, která jsou nutná pro kvalitní realizaci podpořeného opatření.
Příloha k č.j.: 3299/M/09
10
2. Přímé finanční podpory
Výše přímé finanční podpory (dotace) na realizaci jednotlivých opatření je stanovena v tabulce č. 3.1.
Výše dotační podpory (Tabulka 3.1.)
Podporovaná
opatření
Jednotka
dotace
Výše
dotace
Rodinné domy (RD)
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 70 kWh/m2 Kč/m2 1550
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 40 kWh/m2 Kč/m2 2200
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 650
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 850
B RD v pasivním standardu Kč 250 000
C.1 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže Kč 50 000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o
požadovaném objemu
Kč 80 000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva Kč 95 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda Kč 75 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda Kč 50 000
C.3 Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody Kč 55 000
C.3 Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění Kč 80 000
D Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u RD Kč 20 000
Bytové domy (BD)
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 55 kWh/m2 Kč/m2 1050
A.1 Celkové zateplení, dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění 30 kWh/m2 Kč/m2 1500
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 20 % Kč/m2 450
A.2 Dílčí zateplení, snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění o 30 % Kč/m2 600
B BD v pasivním standardu Kč/b.j. 150 000
C.1/C.2 Zdroj na biomasu Kč/b.j. 25 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo země–voda, voda–voda Kč/b.j. 20 000
C.1/C.2 Tepelné čerpadlo vzduch–voda Kč/b.j. 15 000
C.3 Solárně-termické kolektory, pouze příprava teplé vody Kč/b.j. 25 000
C.3 Solárně-termické kolektory, příprava teplé vody i přitápění Kč/b.j. 35 000
D Dotační bonus při kombinaci vybraných opatření u BD Kč/BD 50 000
b.j. – bytová jednotka (v případě instalace zdroje jde o bytovou jednotku, která je napojena na otopnou soustavu nebo systém přípravy teplé vody, kde je zapojen podpořený zdroj)
3. Veřejná podpora
Dotace v případě veřejné podpory bude poskytována v souladu s právními předpisy v oblasti veřejné podpory, a to buď formou de minimis, nebo formou blokové výjimky dle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, článek 21 (opatření na úsporu energie) a článek 23 (OZE).
Příloha k č.j.: 3299/M/09
11
4. Maximální výše podpory pro jeden subjekt
Maximální výše podpory pro jeden subjekt po dobu trvání Programu může dosáhnout maximálně 100 milionů Kč.
5. Souběh podpory z Fondu a státního rozpočtu
Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření prováděná na objektu, na nějž je individuálně poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo podpora v rámci programů financovaných ze státního rozpočtu. Na jedno opatření není možné současně čerpat podporu z více veřejných zdrojů.
6. Změna příjemce podpory

V případech, kdy po vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory má dojít k odůvodněné změně příjemce podpory na základě změny vlastnických práv k domu s instalovaným podpořeným zařízením nebo k zateplenému příp. nově pořízenému domu, může Fond tuto změnu povolit v případě, že nový příjemce může dle platných zásad obdržet daný typ podpory a že tím nebude ohroženo splnění požadovaného účelu dané akce ani dalších stanovených podmínek.
Změna příjemce bude provedena formou změny Žádosti popř. dodatku ke Smlouvě.
Příloha k č.j.: 3299/M/09
12

Směrnice č. 9/2009 MŽP o poskytování finančních prostředků v rámci programu Zelená úsporám

Srpen 26th, 2009

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu Zelená úsporám

Ministerstvo životního prostředí jako správce Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Fond”) podle § 1 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky (dále jen „zákon”), vydává tuto směrnici, která upravuje základní postupy k poskytování finančních prostředků (dále jen „podpora”) z Fondu v rámci programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie „Zelená úsporám” (dále jen “Program”).

Článek 1

Předmět a forma podpory

1. Podpora se poskytuje žadatelům v souladu s § 3 a § 4 zákona s ohledem na požadavky stran kupujících emisní přebytek jednotek přiděleného množství v rámci mechanizmu Kjótského protokolu a dále s ohledem na závazky České republiky vyplývající z jejího členství v Evropské unii, z mezinárodních úmluv a ze Státní politiky životního prostředí.

2. Prostředky získané z prodeje jednotek přiděleného množství AAU jsou dle § 12a odst. (3) zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nakládání s nimi ve znění zák. č. 315/2008 Sb., příjmem Fondu. Takto získané prostředky lze použít pouze na podporu činností a opatření vedoucích ke
snižování emisí skleníkových plynů. Nakládání s těmito prostředky se řídí zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu.

3. Podpora je směrována do oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách.

Předmět podpory a konkrétní podmínky Programu stanoví Přílohy Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu „Zelená úsporám” (dále jen „Přílohy”), které jsou nedílnou součástí této směrnice po dobu trvání Programu. Směrnice spolu s Přílohami stanovuje podmínky Programu, na něž se odkazuje v žádosti o poskytnutí podpory z Fondu. Fond může vydat metodický pokyn upravující podrobnosti postupů stanovených Směrnicí a jejími Přílohami.

4. Podpora se poskytuje jednorázově formou přímé dotace prokázaných investičních nákladů na realizaci Přílohami stanovených opatření. Výše dotace nikdy nepřesáhne výši prokázaných investičních nákladů na realizaci těchto opatření.

5. Úroky z vkladů prostředků získaných z prodeje jednotek AAU budou použity na
financování projektů a jejich administraci v rámci Programu.

6. Maximálně 5 % z prostředků získaných z prodeje jednotek AAU a z úroků z vkladů těchto prostředků může Fond použít na Technickou asistenci Programu.

Článek 2

Poskytování podpory

1. Žádost o poskytnutí podpory z Fondu (dále jen „žádost”) spolu se stanoviskem Fondu posoudí Rada Fondu a doporučí ministrovi výši podpory pro jednotlivé konkrétní akce.

2. Podpora se přiznává při splnění realizačních podmínek rozhodnutím ministra v rámci použitelných prostředků Programu. Účinnost rozhodnutí o poskytnutí podpory ode dne podpisu ministrem je stanovena v Přílohách. Na poskytnutí podpory nevzniká žadateli právní nárok.

3. Na základě rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory a splnění veškerých podmínek Programu uzavírá Fond s žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory (dále jen „Smlouva”).

Článek 3

Žádost o poskytnutí podpory a doklady

1. Žádosti se předkládají Fondu nebo jím pověřenému subjektu prostřednictvím formulářů v listinné podobě, které jsou zveřejněny na webových stránkách Programu. Postup administrace žádostí a nezbytné doklady, které jsou předkládány spolu s žádostí, jsou uvedeny v Přílohách. Žádosti jsou předkládány dle jednotlivých oblastí podpory stanovených v Přílohách. Termín zahájení a ukončení příjmu žádostí do Programu a jednotlivých oblastí podpory stanoví ministr.

2. Žádosti se podávají před zahájením realizace podporovaného opatření, v průběhu jeho realizace nebo po jejím ukončení v termínech stanovených v Přílohách.

3. K žádosti se podle § 4 odst. 3 zákona o Fondu přikládá odborný posudek, jehož specifikace je uvedena v Přílohách.

4. Žádost posuzuje Fond nebo jím pověřený subjekt. V případě, že Fond nebo jím pověřený subjekt zjistí v předložené žádosti nedostatky, posuzuje jejich relevanci pro její další zpracování, případně v součinnosti se žadatelem umožňuje její úpravu tak, aby mohla proběhnout její další administrace. Po předložení všech požadovaných dokladů bude žádost zpracována.

Článek 4

Projednání žádosti o podporu

1. Pro projednávání podané žádosti o podporu je rozhodující:

1.1. prokazatelné splnění požadovaných kritérií a podmínek stanovených Přílohami,

1.2. projektová připravenost žadatele k provedení opatření, nebylo-li již provedeno,

1.3. doba realizace opatření, nebylo-li již realizováno.

2. Fond předloží žádost o podporu k projednání Radě Fondu a ministrovi k rozhodnutí.

3. Žadatel si může vyžádat vrácení podkladů do 30 dnů po oznámení o zamítnutí jeho žádosti ministrem.

Článek 5

Výše podpory

1. Výše přiznané podpory je uvedena ve skupinovém rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory a stanovuje se na základě podmínek uvedených v Přílohách.

2. V případě žádosti podané před zahájením realizace nebo v jejím průběhu se jedná o rozhodnutí, které je podmíněné prokázáním splnění všech zbývajících podmínek stanovených pro jednotlivá opatření dle Příloh a to ve stanovené době.

3. O udělení podpory rozhoduje ministr na základě návrhu Rady Fondu. Výše podpory a kritéria pro její poskytování jsou stanovena v Přílohách.

4. Podmínky čerpání podpory vyplývají z Příloh, z rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory a také ze Smlouvy. Podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory žadatel stvrzuje, že souhlasí s podmínkami poskytnutí podpory a s tím, že jejich nedodržení je důvodem k vrácení podpory.

Článek 6

Podmínky poskytnutí podpory

1. Na základě předložení Smlouvy a doložení splnění podmínek Smlouvy žadatelem, převede Fond nebo jím pověřený subjekt žadateli podporu na bankovní účet, který je uveden ve
Smlouvě.

2. Nesplní-li žadatel o podporu podmínky pro její poskytnutí, je povinen oznámit tuto skutečnost Fondu nebo jím pověřenému subjektu a dále postupovat podle jeho pokynů.

3. Hrozí-li, že z objektivních příčin pozbude rozhodnutí o poskytnutí podpory účinnosti, může žadatel požádat Fond o prodloužení účinnosti rozhodnutí uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí podpory, a to nejpozději 14 dní před jejím ukončením. Fond v takovém případě posoudí oprávněnost žádosti, provede kontrolu rozpracovanosti opatření a navrhne další postup.

4. Příjemce podpory musí bez prodlení informovat Fond nebo jím pověřený subjekt o všech změnách skutečností a podmínek, na základě kterých byla podpora poskytnuta. Neplní-li příjemce podpory podmínky pro její poskytnutí, může Fond požadovat vrácení podpory, případně její části, a to ve lhůtě stanovené Fondem.

5. Příjemce podpory musí vrátit neoprávněně použitou podporu po obdržení výzvy Fondu nebo jiných věcně příslušných orgánů v uvedeném termínu a na stanovený bankovní účet.

Článek 7

Čerpání prostředků Fondu

1. Program bude realizován tak, že peněžní prostředky v rámci Programu budou uvolňovány postupně. O výši každé jednotlivé dílčí částky alokace a načasování jejího uvolnění do Programu bude rozhodovat Fond po dohodě s Řídícím výborem Programu, jehož členové jsou jmenováni ministrem. Ustanovení obecně závazných právních předpisů ohledně rozhodování o použití prostředků z Fondu tímto zůstávají nedotčena.

2. Na čerpání podpory z prostředků Fondu se vztahují všechny právní předpisy v platném
znění.

Článek 8

Vyhodnocení plnění podmínek rozhodnutí

Vyhodnocení plnění podmínek uvedených v Přílohách a ve Smlouvě o poskytnutí podpory
provádí Fond nebo jím pověřený subjekt na základě kontroly dosažených parametrů opatření
vedoucích ke zlepšování životního prostředí úsporami energie a využitím obnovitelných
zdrojů energie.

Článek 9

Dokumenty upřesňující podmínky pro poskytování podpory v rámci Programu Zelená úsporám

1. Přílohy I Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření vedoucí k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách

2. Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření realizovaná z Technické asistence.

Článek 10

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ministra životního prostředí a účinnosti dnem 17. srpna 2009.

2. Směrnice MŽP č. 5/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám se zrušuje včetně svého Dodatku.

3. Žádosti, akceptované před nabytím účinnosti této Směrnice budou posouzeny, vyhodnoceny a vyřízeny včetně vydání rozhodnutí ministra a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, podle ustanovení Směrnice MŽP č. 5/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám, nebo v případě výhodnosti pro žadatele dle ustanovení této Směrnice MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám.

Odborný gestor: odbor udržitelné energetiky a dopravy
Zpracovatel: odbor ekonomických nástrojů a Státní fond životního prostředí ČR

doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.
ministr

C. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje

Srpen 26th, 2009

C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb

V oblasti C.1 a C.2 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za účinné nízkoemisní zdroje na biomasu a tepelná čerpadla vybraných technologií.

Podporovaná opatření

95 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu se samočinnou dodávkou paliva do novostaveb

80 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění za nízkoemisní zdroj vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o požadovaném objemu

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží o požadovaném objemu do novostaveb

50 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění za nízkoemisní zdroj na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže

C.2 - Instalace nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže do novostaveb

75 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda

C.2 - Instalace tepelného čerpadla země-voda, voda-voda do novostaveb

50 000 Kč

C.1 - Výměna neekologického zdroje vytápění na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo vzduch-voda

C.2 - Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda do novostaveb

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných při realizaci opatření. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání, maximálně však do 31. března 2010.

C.1 / C.2 - Dotace na výpočet úspory měrné potřeby tepla -  10 000 Kč
C.1 / C.2 - Dotace na projekt a opatření nutná k uvedení do provozu -  5 000 Kč

B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

Srpen 26th, 2009

B - RD v pasivním standardu 250 000 Kč / RD

V oblasti B podporuje program Zelená úsporám výstavbu nových rodinných domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících rodinných domů na energeticky pasivní rodinné domy.

B - Dotace na projekt RD 40 000 Kč

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných při realizaci opatření. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání, maximálně však do 31. března 2010.

A. Úspory energie na vytápění

Srpen 26th, 2009

A - Úspory energie na vytápění

V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných domů.

1170088_49035310

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných při realizaci opatření. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční akce a bude poskytována do vyčerpání, maximálně však do 31. března 2010.

A - Dotace na výpočet úspory - měrné potřeby tepla 10 000 Kč
A - Dotace na projekt 10 000 Kč

Podporované opatření

Výše podpory

- dle podlahové plochy, maximálně na 350 m2 podlahové plochy

A1 - Celkové zateplení

Dosažení měrné roční potřeby tepla

40 kWh na m2

2200 Kč/m2

70 kWh na m2

1550 Kč/m2

A2- Dílčí zateplení

Snížení roční měrné potřeby tepla

o 30 %

  1. vnějších stěn
  2. střechy/stropu
  3. podlahy
  4. výměna oken a dveří
  5. instalace nuceného větrání s rekuperací

850 Kč/m2

- alespoň jedno z opatření 1) - 5)

o 20 %

  1. vnějších stěn
  2. střechy/stropu
  3. podlahy
  4. výměna oken a dveří
  5. instalace nuceného větrání s rekuperací alespoň jedno z opatření

650 Kč/m2

vytápěné plochy - opatření 1.) - 5.)

Kdo může žádat

Květen 3rd, 2009

istock_000004851573xsmallVlastníci rodinných domů, ale i majitelé bytových domů, tedy družstva a společenství vlastníků bytů, města a obce nebo firmy.

Dotovat se budou jen úpravy domů k trvalému bydlení, takže nelze získat příspěvek třeba na výměnu kotle na chatě či chalupě.

Majitelé bytových domů nemohou žádat o peníze na tepelná čerpadla.

Vlastníci panelových domů nemohou žádat o dotaci na zateplení, na to je určen program Panel ministerstva pro místní rozvoj.

Na žádosti by mělo být jméno toho, kdo je vedený jako majitel nemovitosti, neboť ten jediný může peníze dostat. Musí se na něj navíc vztahovat zákon o dani z nemovitosti a dalších 15 let musí rodinný či bytový dům užívat k bydlení.

Žadatel  nesmí dlužit žádné peníze státu, obci či zdravotní pojišťovně, například na daních, pojistném a podobně.

Na co všechno můžete získat dotaci

Květen 3rd, 2009

Zateplení domu

1. Částečné zateplení - zateplení vnějších stěn, zateplení střechy nebo nejvyššího stropu, zateplení stropu nevytápěného sklepa, podlahy nad zeminou nebo nevytápěným prostorem, stěn mezi vytápěnou a nevytápěnou místností, výměna oken, pořízení systému nuceného větrání s rekuperací tepla

2. Komplexní zateplení, díky němuž se z domu stane nízkoenergetický

Stavba pasivního domu

Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

1. Výměna kotlů na uhlí či lehký topný olej nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a tepelná čerpadla (typu země-voda, vzduch-voda,voda-voda)

2. Instalace kotlů na biomasu a tepelných čerpadel do novostaveb

3. Pořízení solárních kolektorů - pouze pro ohřev vody nebo pro ohřev vody a přitápění

Dotační bonus na vybrané kombinace

1. Komplexní zateplení + zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo

2. Komplexní zateplení + solární kolektory

3. Pasivní novostavba + solární kolektory

4. Kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo do novostavby + solární kolektory na ohřev vody a přitápění

5. Částečné zateplení + zdroj na biomasu nebo tepelné čerpadlo + solární kolektory na ohřev vody a přitápění

http://www.zelenausporam.cz/soubor-ke-stazeni/14/4455-prilohamfd.pdf